Saturday, March 10, 2007

Er de unge voldelige?

ER DE UNGE VOLDELIGE?
På denne plads opstår en lille citatsamling som afspejler de unges holdning til vold og hærværk som politisk udtryksmiddel. Det er bloggerens håb at der med tiden bliver længere og længere mellem nye ytringer af denne art:
Politiken.dk 14.03.07
I forbindelse med en planlagt indsamling til fordel for ofrene for hærværket i forbindelse med rydningen af Jagtvej 69: "Optøjerne har ikke været anført af en mindre kerne af kriminelle elementer", understreger ungdomshus-brugerne i en pressemeddelelse. Hærværket blev ifølge den begået af 'flere tusind unge'. "Vi ønsker på ingen måde at tage afstand fra vores ulykkelige kammerater, men blot at vise en forståelse og medfølelse med de mennesker, der uskyldigt er kommet i klemme i konflikten", hedder det.
Politiken.dk 10.03.07
»Man bakker op om hinandens kamp«. Sådan kritiserer Mads Clausen, der er talsmand for Initiativet for Flere Ungdomshuse, de deltagere, der under en demonstration lørdag tog afstand fra vold. »Man tager ikke afstand fra nogen aktionsformer. Man kan aktionere på den måde, man synes er rimelig«, siger han og afviser pure at tage afstand fra den vold og de voldsomme ødelæggelser, der har ramt Nørrebro og Christianshavn.

Tuesday, March 06, 2007

HVOR GÅR GRÆNSERNE FOR DET LEGITIME?

I det offentlige rum brydes holdninger af enhver art. Man har frihed til at ytre sig (men ikke ret til at blive hørt), endda selv om det man siger, udfordrer det bestående samfund. Nogle synes f.eks. at opkrævning af skatter er tyveri, og det må de gerne hævde, selv om samfundet som vi kender det, bygger herpå.

Spørgsmålet om Jagtvej 69 og et fremtidigt ungdomshus deler Københavns befolkning, og snart sagt ethvert tænkeligt synspunkt er for længst formuleret og kommenteret til bevidstløshed. I den ophedede debat kan man imidlertid overse at ikke alle synspunkter er legitime. Det er f.eks. ikke legitimt at hævde, at vold og hærværk er et naturligt politisk udtryksmiddel som enhver frit kan gøre brug af alt som situationen byder. Det er heller ikke legitimt at hævde at personer som man er uenig med, kun på eget ansvar kan færdes i bestemte geografiske områder.

Ikke desto mindre hører man igen og igen repræsentanter for brugerne af det tidligere Ungdomshus på Jagtvej 69 gøre netop det, f.eks. ”Jan”, der i Politiken om Ruth Evensen siger: ”Men jeg vil sige, at hvis hun tror, hun skal gå fredeligt rundt på Nørrebro, så kan der være nogle, som ved synet af hende vil reagere uoverlagt”. Et andet eksempel kunne være at aktivisterne fra Ungdomshuset direkte adspurgt om deres holdning til urolighederne i forbindelse med rydningen 1. marts 2007 konsekvent svarer at ”enhver vælger at aktionere på sin måde”, eller at spørgsmålet i den aktuelle situation er ”irrelevant”.

I begge tilfælde er grænserne for det legitime klart overskredet. Ruth Evensen kan som alle andre borgere færdes hvor hun vil, og hvis nogen forulemper hende, er det ikke en ”uoverlagt reaktion”, men en kriminel handling, som gerningsmanden alene står til ansvar for. Hvad urolighederne i forbindelse med rydningen angår, er vold og hærværk ikke en gyldig ”aktionsmåde”, og spørgsmålet om hvorfor nogle aktivister alligevel valgte den, er i høj grad relevant, uanset om der er tale om meningsløse bølleoptøjer eller et velorganiseret forsøg på at udøve pression på politikerne.

Man kan ikke både være en del af samfundet og sætte sig ud over samfundets regler og love. Man kan ikke både være musikelskende teenager og brostenskastende autonom. Offentligheden må forud for enhver diskussion af etableringen af en erstatning for det tidligere Ungdomshus på Jagtvej 69 forlange at brugerne deler sig efter overbevisning. Med andre ord må den del af de unge, som faktisk bare gerne vil have et sted at være hvor de kan udfolde sig kreativt uden støttepædagog, revidere deres selvopfattelse og ændre deres retorik på afgørende punkter. Spørgsmålet er om de er parat til det?

Sunday, February 04, 2007

Svar til elev på Skovlyskolen

>Hvorfor er du imod Ungdomshuset – kort fortalt?
Jeg er ikke modstander af Ungdomshuset, men modstander af den asociale adfærd som brugerne af Jagtvej 69 har udvist igennem de senere år og stadig udviser.

>Hvad mener du Ritt Bjerregaard og Københavns Kommune burde gøre/har gjort forkert?
Jeg synes ikke Københavns Kommune skulle have givet de unge brugsret til Jagtvej 69 i 1982 unden betingelser.

>Skal de unge have et nyt hus, når Ungdomshuset bliver ryddes?
Jeg under som udgangspunkt alle byens borgere mulighed for at dyrke deres forskellige tilbøjeligheder, og jeg synes det ville være fint med et ungdomsKULTURhus til erstatning af det nuværende ungdomshus, men om det lige er brugerne af Ungdomshuset som står for tur, må komme an på en samlet afvejning af hvilke befolkningsgrupper som med størst rimelighed bør tilgodeses ved kommunale tiltag.

>Hvad mener du om Knud Folschack?
Jeg er meget uenig i Knud Foldschacks udlægning af situationen, og jeg deler ikke hans samfundssyn.

>Mener du at Ungdomshuset og Christiania er sammenligningsværdige?
Ja, i nogle henseender. Man kan sige at både Ungdomshuset og Christiania har huset nogle interessante kulturelle og sociale aktiviteter og eksperimenter. Dog er jeg af den opfattelse af Ungdomshuset som vi kender det, samlet set er belastning for Nørrebro. De negative aspekter af Ungdomshuset dominerer klart over de positive.

>Politikerne prøver hele tiden at gøre alle tilfredse. Synes du de har overset de unge i Ungdomshuset?
Nej. Efter min mening har Ungdomshusets brugere fået meget mere opmærksomhed end de fortjener. Derimod har politikerne efter min mening i vid udstrækning overset naboerne til Jagtvej 69.

>Synes du overhovedet de unge har ret til at have et sådant Ungdomshus i København?
Nej. Jeg kan som sagt forestille mig at der etableres et ungdomsKULTURhus, gerne med en høj grad af brugerindflydelse, men det må nødvendigvis ske inden for lovens rammer og under udstrakt hensyntagen til naboerne.

>Hvad mener du om, at de nogen gange tyer til vold?
Det er efter min mening helt uacceptabelt.

>Hvad synes du om at gå ned på gaden og ”hjælpe” politiet ved at kaste brosten etc. tilbage mod de unge?
Det er en helt utænkelig handling.

>Hvad er dit mål med at være en del af dette fællesskab ”Naboer til Ungdomshuset”?
Mit mål er i fællesskab med ligesindede at arbejde for ordnede forhold i det kvarter som jeg bor i.

>Hvad er det bedste, der kunne ske?
Det bedste er at balladen omkring Jagtvej 69 bliver bragt til ophør hurtigst muligt.

Saturday, December 30, 2006

Kære Ritt Bjerregaard

Jeg har netop læst at du foreslår et nyt ungdomshus etableret på Christinia. Det er en nærliggende tanke som jeg godt kan følge og intet har at indvende imod. Desværre vækker idéen ikke umiddelbar glæde blandt christianitterne, hvilket ingen kan fortænke dem i. Christinia har problemer nok at bokse med.

Det bedste ville efter min mening være at placere et kommende ungdomshus i et kvarter med en høj koncentration af ressourcestærke borgere. De er den bedste garant for at huset drives på samfundets præmisser i stedet for at lokalsamfundet -- som nu -- tvinges til indrette sig efter ungdomshuset.

Af samme grund mener jeg at enhver lokalitet på Nørrebro er helt uegnet. Nørrebro er et kvarter i fremgang, men Nørrebro er vedvarende et kvarter som fortrinsvis beboes af studerende på gennemtræk og mennesker som gerne ville, men ikke evner at flytte, og i denne sammenhæng tæller Ungdomshuset oplagt på den negative side.

Jeg uddyber gerne mine synspunkter ved en personlig samtale, men føler mig i øvrigt som nabo til Jagtvej 69 godt repræsenteret af netværket "Naboerne på Nørrebro" hvis synspunkter fremgår af http://naboerne-norrebro.blogspot.com/.


Med venlig hilsen
Michael T. Hallundbæk

Thursday, December 28, 2006

HVEM ER NABOERNE?

I Lokalavisen og andre steder kan man læse at udvalgte naboer har etableret en forening som klon til netværket Naboerne på Nørrebro. Jeg hilser det velkomment at mennesker deler sig efter anskuelser, blot ville det klæde udbryderne at finde på et andet navn, således at forveksling mellem nabogrupper undgås. Jeg kunne foreslå noget i stil med "Forening til fremme af godt naboskab med Ungdomshuset", hvis foreningens medlemmer da i det hele taget bor i nærheden af Jagtvej 69, således som tilfældet er for netværkets medlemmer.

Udgangspunktet for de to nabogrupper er jo i øvrigt ret forskelligt: Medens netværket er samfundets ambassadør over for Ungdomshuset, er foreningen Ungdomshusets ambassadør over for samfundet. Sagt med andre ord forventer netværket at Ungdomshuset drives på samfundets præmisser, hvorimod foreningen -- som jeg opfatter den -- forestiller sig at samfundet indretter sig efter Ungdomshusets forgodtbefindende. For mig gør det hele forskellen, og det er mit håb at journalister og andet godtfolk også kan få øje på den.

MTH

Friday, December 22, 2006

Hvor kan et nyt ungdomshus ligge?


Fond og kommune enes måske i de kommende uger om at tilbyde Ungdomshusets brugere et nyt tilholdssted. Spørgsmålet er hvor det kunne ligge? En ejendom på Kapelvej har været nævnt, men set fra et nabosynspunkt er det ikke oplagt: Hvis det nye ungdomshus skal rumme den velkendte vifte af aktiviteter (fraregnet voldelige politiske manifestationer som må være helt udelukket i al fremtid), er der brug for luft til nærmeste nabo. Det er endvidere afgørende vigtigt at huset placeres i et område med en høj koncentration af ressourcestærke borgere som kan være garant for en vedvarende kommunal bevågenhed.

Der sker mange fine ting på Nørrebro i disse år: Nørrebroparken udvides, Jægersborggade forvandles til et handelsstrøg, og vi har fået et litteraturhus i Møllegade. Men Nørrebro er og bliver Københavns tættest bebyggede område, og Nørrebro er hjemsøgt af talrige sociale problemer. Skal Nørrebro huse andre end studerende på gennemtræk og mennesker som ikke kan flytte, selv om de gerne ville, må kvarteret have ro til at komme på højde med de øvrige københavnske bydele. Indtil det er sket, bør Nørrebro ikke danne ramme om sociale eksperimenter af en art som uvægerligt vil stille naboerne i en dårlig situation.

MTH

Sunday, December 17, 2006

Naboerne kan ikke fortsætte dialogen

Ved deres voldelige optræden under eftermiddagens demonstration har aktivister fra Ungdomshuset for 117. gang sat sig uden for det gode selskab. De har omsat deres frustrationer over udsigten til at måtte forlade Jagtvej 69 i gement hærværk, og de har opsøgt en væbnet konfrontation med politiet, hvis forbandede pligt det er at være garant for lov og orden.

Af alle tænkelige former for dårligt naboskab er den samfundsindstilling som har muliggjort eftermiddagens begivenheder en af de værste, og aktivister fra Ungdomshuset bærer det fulde ansvar herfor.

Naboerne kan ikke fortsætte dialogen med Ungdomshuset før de unge enstemmigt og ubetinget afskriver brug af vold som politisk udtryksmiddel.

MTH